Zwroty i Reklamacje

1) Prosimy o sprawdzenie dostarczonego towaru przy odbiorze.

W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego oraz pozostawienia Państwu jego kopii (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy), oraz o niezwłoczne poinformowanie firmy SAKO w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.

W przypadku trudności ze sprawdzeniem towaru lub odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera, prosimy o spisanie danych osobowych pracownika firmy przewozowej – imienia, nazwiska oraz nr telefonu – i niezwłoczne przekazanie tej informacji firmie SAKO

2) Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jakościowej jest potwierdzenie zakupu towaru w firmie SAKO. Identyfikacji Kupującego dokonujemy na podstawie faktury VAT bądź paragonu.

3) Tworzenie się tzw. "bąbli" wypełnionych powietrzem, które tworzą się pod wpływem czynników atmosferycznych nie stanowi podstaw do reklamacji artykułów z dwoiny!

W przypadku niezgodności zakupionego towaru z umową:

Klient ma możliwość reklamowania towaru u sprzedawcy.

Taką reklamację należy zgłosić pisemnie i przesłać ją poprzez e-mail na adres biuro@sakwy.pl lub drogą pocztową na adres firmy SAKO Adam Dub, ulica Sadowa 16a, 42-300 Myszków

Pracownicy niezwłocznie (w terminie 2 dni roboczych) skontaktują się z Państwem i poinformują o procedurze reklamacyjnej. Decyzja co do uznania bądź nieuznania reklamacji zostanie podjęta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wpłynięcia reklamacji.

W przypadku uznania reklamacji jakościowej lub stwierdzenia niezgodności towaru z umową wymiana zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę SAKO zobowiązuje się do zwrotu środków pieniężnych za uznane w procesie reklamacji towary.

Koszty transportu towaru do/z reklamacji


Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany produkt na swój koszt, pod adres siedziby firmy SAKO. W przypadku uznania reklamacji jakościowej sklep internetowy zwróci środki pieniężne za usługę transportową, po przedstawieniu przez Klienta stosownych dokumentów, potwierdzających jej cenę.

W przypadku, gdy reklamacja jakościowa zostanie uznana Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z usługą transportową. Koszty transportu pozostają po stronie sklepu internetowego.

W przypadku, gdy reklamacja jakościowa zostanie oddalona koszty transportu pokrywa Klient

Zwroty zakupionych towarów

Zwrotu towaru może dokonać Konsument zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DZ. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z zamówionego towaru Konsument ma prawo odesłać przesyłkę w terminie 10 dni od jej otrzymania. Do przesyłki należy dołączyć Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy oraz oryginalny paragon lub kserokopie faktury Vat.

Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nieużywanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Zwrot należności nastąpi w ciągu 14 dni drogą przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto lub przekazem pocztowym na wskazany na zamówieniu adres.